Program wyrównywania różnic między regionami III – na czym polega?

Mężczyzna z projektemW 2020 roku strategia rozwoju kraju ma skupić się na wzmocnieniu wykorzystania potencjału instytucjonalnego, gospodarczego, a także społecznego. Ma to doprowadzić do poprawy życia ludności, a także zrównoważyć rozwój Polski. W tym celu zostaną podjęte działania, które mają skutkować likwidacją barier rozwojowych. Jednym z istotnych punktów, które ma spełnić ta strategia, jest pomoc osobom z niepełnosprawnością.

 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, które cierpią z powodu niepełnosprawności, mają szansę na skorzystanie z możliwości, jakie daje program wyrównywania różnic między regionami. Strategia ta zakłada umożliwienie osobom z grupą inwalidzką znalezienie zatrudnienia, a także wprowadzenie dzieci niepełnosprawnych do uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym. Priorytetem jest więc zneutralizowanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych już od najmłodszych lat szkolnych. W tym celu przygotowane został specjalny program, a także założenia, które mają ułatwić inwalidom funkcjonowanie.

 

Najważniejsze cele programu

Warto podkreślić, że istnieje kilka celów, które z założenia mają zostać spełnione w związku ze strategią programu na 2020 rok. Celem strategicznym, a więc długookresowym jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, szczególnie skupiając się na mieszkańcach regionów słabiej rozwiniętych.

Program ten ma także cele operacyjne, które zakładają:

  • Większe zaangażowanie samorządów w celu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych osób,
  • Wprowadzenie rozwiązań ułatwiających inwalidom poruszanie się transportem publicznym; samochodami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
  • Większą dostępność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w powiatach pozbawionych takowych placówek,
  • Większą dostępność placówek edukacyjnych, urzędów i środowiskowych domów samopomocy dedykowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • Zatrudnienie inwalidów w spółdzielniach socjalnych osób prawnych,
  • Zwiększenie wsparcia dla projektów dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • Przystosowanie części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dla inwalidów.